ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จำนวน 32 คน ด้วยเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตั้งแต่ธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) การร่วม วิเคราะห์ปัญหา การเสริมพลัง และเชื่อมความสัมพันธ์ 2) กิจกรรมการปรับเจตคติในการดูแลสุขภาพตนเอง 3) กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 4) การสร้างคู่มือการปฏิบัติตนให้กับผู้ป่วย 5) กิจกรรม 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) และ 6) กิจกรรมการเสริม แรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการติดตามเยี่ยมบ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

จากผลการศึกษาดังกล่าว สถานพยาบาลต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาตนในการดูแลสุขภาพตนเองในคลินิกทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และจัดระบบการส่งต่อติดตามดูแลผู้ป่วยที่ บ้านตามหลักการเวชปฏิบัติครอบครัว
1232
Views
1
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
Next ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดโดยวัดจากเครื่อง In-Check Dial® กับค่าคะแนน mMRC (Modified British Medical Research Council) และ CAT (COPD Assessment Test) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง