วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ: Editorials

     ปัจจุบันทางภาคใต้ของเรากำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม ซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ จึงอยากทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย โดยสามารถส่งของหรือบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ เขารู้สึกว่าคนไทยเราไม่ได้ทอดทิ้งกัน และอยากให้ในอนาคตรัฐบาล ควรมีจัดระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากทางภาคใต้ ประสบปัญหาเช่นนี้เกือบทุกปี ขอแจ้งย้ำให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน ทราบอีกครั้งว่าวารสารของเราได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ใน ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้อยากเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านได้สมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้ download บทความฉบับเต็มได้และร่วมส่งบทความทุกประเภทมา เพื่อมาตีพิมพ์ในวารสาร โดยกรุณาส่งออนไลน์ผ่านทางเวบไซท์เท่านั้น คือ www.kkujm.com ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจได้แก่

  • ยาจับฟอสเฟตที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือด สูงในโรคไตเรื้อรัง ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงเป็นภาวะ แทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความ สัมพันธ์กับอัตราตายที่สูงขึ้น นอกเหนือจากการจำกัดอาหาร ที่มีฟอสเฟตสูงและการฟอกเลือดแล้ว พบว่าการใช้ยาจับ ฟอสเฟตยังคงเป็นการรักษาหลักในการควบคุมระดับของ ฟอสเฟตในเลือด ยาจับฟอสเฟตที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วน ประกอบ เช่น ferric citrate และ sucroferric oxyhydroxide เป็นยาจับฟอสเฟตกลุ่มใหม่ซึ่งมีข้อดี ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ได้ดี อย่างไรก็ตามการได้รับ ferric citrate ติดต่อกันเป็นระยะ เวลานานนั้นต้องระวังการเกิดภาวะเหล็กเกินด้วย
  • ผื่นแพ้ยา เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป การวินิจฉัยผื่นแพ้ยาอาศัยการดูลักษณะผื่นว่าเข้าได้กับผื่นแพ้ ยาหรือไม่ บางครั้งมีความจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคจาก โรคอื่นๆ ซึ่งให้ลักษณะผื่นที่คล้ายกัน ร่วมกับการซักประวัติยา ที่ผู้ป่วยใช้อยู่ รวมถึงการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความ รุนแรงของโรค บางกรณีมีความจำเป็นต้องตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษา การรักษาที่สำคัญที่สุด คือ การหยุดยาที่สงสัยที่จะทำให้เกิด ผื่นแพ้ยา ร่วมกับการรักษาประคับประคองตามอาการ
  • การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนก อุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับ มาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือ สัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในผู้ป่วย ที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 40,548 ราย มี 230 รายที่กลับมา ตรวจรักษาซ้ำโดยไม่ได้นัดหมายภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.6 ปัจจัยด้านการแพทย์ที่เป็นสาเหตุของ การกลับมาตรวจซ้ำโดยมิได้นัดหมาย ได้แก่ ความผิดพลาดใน การซักประวัติร้อยละ 8.3 ความผิดพลาดในการตรวจร่างกาย ร้อยละ 8.3 ความผิดพลาดในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 9.1 ความผิดพลาดในการรักษาโรคร้อยละ 18.3 และ ความผิดพลาดในการส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร้อยละ 10 การป้องกันการกลับมารักษาซ้ำโดยการแก้ไข ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำ ทั้งปัจจัยด้านตัวโรค ปัจจัยด้านผู้ป่วย และปัจจัยด้านการแพทย์จะเป็นวิธีที่ช่วย ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้
  • ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะ ตะขาบกัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตะขาบสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก พิษตะขาบมักก่อ ให้เกิดอาการเฉพาะที่ และอาการตามระบบอื่นๆ การศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะตะขาบกัดที่มารับการรักษาใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 มีจำนวน 209 พบอุบัติการณ์ตะขาบกัดมากที่สุดในช่วงเวลาเย็นถึง กลางคืน สูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยอาการที่พบมาก ได้แก่ ปวด, บวม และผิวหนังแดง ส่วนอาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดคือความ ดันโลหิตสูงร้อยละ 21.53 โดยเป็นภาวะความดันโลหิตสูง วิกฤตร้อยละ 8.6 ผู้ป่วยร้อยละ 96.7 ได้รับการรักษาระงับ ปวด มีการให้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 60 มีผู้เข้าอยู่รักษาใน โรงพยาบาลร้อยละ 3 จากภาวะติดเชื้อผิวหนัง ปวดรุนแรง และแอนาฟิแล็กซิส
  • การฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับใช้ยา ลิวโคเวอรินขนาดสูงได้ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่เกิด พิษชนิดคุกคามต่อชีวิตจากยาเมโธเทรกเซท รายงานผู้ป่วย มะเร็งกระดูกปฐมภูมิชนิดออสติโอซาร์โคมา ภายหลังจากได้ รับยาเคมีบำบัดสูตรเมโธเทรกเซตขนาดสูงครั้งแรก ทำให้ ผู้ป่วยเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ภาวะตับอักเสบ และ ภาวะกดการทำงานไขกระดูก ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโดยการ ฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการให้ยา ลิวโคเวอรินขนาดสูง อาการของผู้ป่วยดีขึ้นและหายจากภาวะ แทรกซ้อนภายใน 2 สัปดาห์
  •       หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

    กองบรรณาธิการ

1315
Views
53
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

Related articles

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด