วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

บทบรรณาธิการ: Editorials

     ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านทราบว่าวารสาร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพ ให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Center (TCI) เรียบร้อย ทำให้ ท่านผู้อ่านสามารถมั่นใจในคุณภาพของวารสารของเราได้อีก ระดับหนึ่ง จึงอยากเชิญชวนให้สมัครสมาชิกและร่วมส่งบทความ ทุกประเภทมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยกรุณาส่งออนไลน์ผ่าน ทางเวบไซท์เท่านั้น คือ www.kkujm.com ในฉบับนี้มีบทความ ที่น่าสนใจได้แก่

  • สารเสริมชีวนะ คือจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อ สุขภาวะของมนุษย์ มีการศึกษาแสดงถึงประโยชน์ของ การใช้สารเสริมชีวนะในการป้องกันและรักษาโรคบาง อย่างได้ นอกจากนี้ยังมีบางการศึกษาซี่งพบประโยชน์ของ การใช้สารเสริมชีวนะในความผิดปกติของระบบเดินอาหา รอื่นๆ ภาวะอ้วน ภาวะดื้ออินซูลิน โรคภูมิแพ้ และมะเร็ง
  • โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ ในการรักษา โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก เป็นโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือด ขาวต่ำและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากมีอัตรา ตายสูง การวินิจฉัยโรคได้เร็วและเริ่มการรักษาตั้งแต่ เนิ่นๆ จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้น
  • การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป บุหรี่และ ผลิตภัณฑ์ยาสูบนับเป็นสารเสพติดที่มีอันตรายมาก สารที่เป็นต้นเหตุของการเสพติดอย่างรุนแรงก็คือ สารนิโคติน โดยสารนี้จะไปออกฤทธิ์ที่สมอง เมื่อผู้เสพ ต้องการเลิก ก็จะเกิดอาการถอนนิโคตินอย่างรุนแรงจน ทำให้ผู้เสพจำนวนมากไม่อาจเลิกด้วยตนเองได้ ปัจจุบัน แนวทางในการช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทยได้ดัดแปลง จากแนวทาง 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) ที่ใช้กันในต่างประเทศให้เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ที่เรียกว่า ส-บ-ม (สอบถาม-บำบัด-หมั่นติดตาม) แนวทางนี้ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาสูบได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำได้ง่าย ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือ ช่วยประหยัดทรัพยากรของชาติได้ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย
  • สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจ สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิต เฉียบพลันเป็นอาการแสดงที่พบบ่อยของโรคหัวใจ จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังของผู้ป่วยที่เกิด ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 252 ราย พบว่าโรคหลอดเลือดหัวใจ โคโรนารีอุดตันเฉียบพลันเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจหยุด เต้นเฉียบพลันและการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดในศูนย์ หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มอาการ บรูกาดาเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่ พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างหัวใจปกติ
  • ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิต วิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังใน โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี การศึกษา ย้อนหลังของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในแผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 ที่ได้รับการรักษาด้วย Peg IFN ร่วมกับ ribavirin จนครบตามแนวทางการรักษา พบว่า มีอัตราการหายขาดร้อยละ 78.6 พบผู้ป่วยเกิดภาวะ แทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 57.4 โดยแบ่งเป็น ภาวะโลหิตจางร้อยละ 49.2 ภาวะ เกร็ดเลือดต่ำร้อยละ 26.2 และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ร้อยละ 14.8 โดยผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกบิลต่ำ จำนวนเกร็ด เลือดต่ำก่อนการรักษามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ แทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ

     วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ทุกสาขา วิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการนำเสนอและ ตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเขียน ต้นฉบับได้จากเวบไซท์หรือในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมี ข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ

1859
Views
40
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด