วารสารรายปี

สถิติเว็บไซต์

วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

Webmaster | Jan 01, 2020
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: เรารู้อะไรบ้าง, ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า, ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย, ผื่นบริเวณอัณฑะจากผลข้างเคียงของยา sunitinib: รายงานผู้ป่วย 1 รายและทบทวนวรรณกรรม, Innumerable Hyperpigmented Papules in Adult Patient, Asymptomatic Clusters of Crater-like Pits on Forefoot
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

Webmaster | Oct 01, 2019
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต, การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, Nail Changes in Systemic Diseases, Planned Peritoneal Dialysis Initiation with Planed Dialysis Clinic: Experience from a Tertiary Care Hospital
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

Webmaster | Jul 01, 2019
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น, แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย ของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ, ภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง, ความสามารถของค่าความเร็วการรั่วของ ลิ้นหัวใจไตรคัสพิดในการพยากรณ์ภาวะ ความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง โดยการศึกษา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, Peeling Skin of Palmoplantar Surface
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

Webmaster | Apr 01, 2019
ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง, การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

Webmaster | Jan 01, 2019
ยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitor และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต, ยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ใช้รักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง, กลุ่มอาการสูงอายุคืออะไร? ฯ