เกี่ยวกับเรา

วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ตีพิมพ์บทความที่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 ท่านต่อบทความ  โดยมีการปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน(4 ฉบับต่อปี) ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม,เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน,เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
    - เผยแพร่ความรู้ทางอายุรศาสตร์ต่อแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และอายุรแพทย์
    - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ให้สัญญาและแพทย์ต่อยอดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งแพทย์ผู้สนใจ
    - พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
 
     รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ดูได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความซึ่งอยู่ด้านท้ายของวารสาร ทางกองบรรณาธิการจะไม่พิจารณาตีพิมพ์บทความหากไม่ได้เขียนในรูปแบบตามคำแนะนำ รายละเอียดเกี่ยวกับการบอกรับวารสารศึกษาได้จากใบแทรกภายในวารสาร หรือเว็บไซท์ของวารสาร [คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ]
 

KKU Journal of Medicine

     KKU Journal of Medicine, an official  double blinded, peer-reviewed journal of the Department of Medicine, Khon Kaen University is published every 3 month (4 issues per year) namely, January to March, April to June, July to September and October to December. We publish medical and biomedical papers in various forms. For details on submission of manuscripts please refer to the detailed instructions to authors at the back of the journal. Manuscripts will be returned to authors without review if they do not adhere to the instructions to authors. For subscription please refer to the leaflet inside the journal or our website.