วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

- | Jan 01, 2017
ยาจับฟอสเฟตที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในโรคไตเรื้อรัง,ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1,การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย,ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย,ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดพิษชนิดคุกคามต่อชีวิตจากยาเมโธเทรกเซทโดยการฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการใช้ยาลิวโคเวอรินขนาดสูง,Diagnosis and Treatment of Alcoholic Ketoacidosis,Cirrhosis in The Young with New Onset of Parkinsonism,A Middle-aged Man Presenting with Ptosis and Blurred Vision
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
วิชาการ
- | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะ,โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา,การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป,ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วิชาการ
- | Jul 01, 2016
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor (HIF) Stabilizer, เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์, โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง, ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มี ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิชาการ
- | Apr 01, 2016
การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก,ไวรัสซิกา,ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิชาการ
- | Jan 01, 2016
กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ ,ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลมประเภท LAMA ชนิดสูดพ่น สำหรับผู้ป่วย COPD,โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็มฯ