วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิชาการ
- | Apr 01, 2016
การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก,ไวรัสซิกา,ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิชาการ
- | Jan 01, 2016
กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ ,ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลมประเภท LAMA ชนิดสูดพ่น สำหรับผู้ป่วย COPD,โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็มฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
วิชาการ
- | Oct 01, 2015
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้าน ฮิสตามีน ,การรักษาโรคปอดบวม ,ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ,การควบคุมโรคเบาหวานและการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
วิชาการ
- | Jul 01, 2015
ยาละลายลิ่มเลือดแบบใหม่ และการเลือกใช้อย่าง เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง, การใช้ calcimimetics ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาว ะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วิชาการ
- | Apr 01, 2015
การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดในโรคหลอดเลือดสมองและภาวะ สมองขาดเลือดชั่วขณะ ,Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดในขณะที่มีประจำเดือนฯ