วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
วิชาการ
- | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะ,โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา,การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป,ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วิชาการ
- | Jul 01, 2016
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor (HIF) Stabilizer, เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์, โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง, ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มี ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิชาการ
- | Apr 01, 2016
การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก,ไวรัสซิกา,ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิชาการ
- | Jan 01, 2016
กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ ,ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลมประเภท LAMA ชนิดสูดพ่น สำหรับผู้ป่วย COPD,โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็มฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
วิชาการ
- | Oct 01, 2015
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้าน ฮิสตามีน ,การรักษาโรคปอดบวม ,ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ,การควบคุมโรคเบาหวานและการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาฯ